क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. एक हप्ते सहायक स्तर "प्रयोगशाला प्रविधि" तालिम AITC २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२. अधिकृतस्तर Training on modern plant propagation technique तालिममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा । AITC २०२१-०१-३१ सूचना हेर्नुहोस्
३. अधिकृतस्तर Procurement Management तालिममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा । AITC २०२१-०१-३१ सूचना हेर्नुहोस्

गुगल नक्सा