क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. आशयको सूचना AITC २०२३-०१-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२. कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८० को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान । AITC २०२२-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३. रा.प.द्वि (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिम २०७९/८० प्रयोजनार्थ जेष्ठताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना aitc २०२२-१२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४. सूचना AITC २०२२-०९-११ सूचना हेर्नुहोस्
५. विवरण सच्याउने तथा आवेदन दिने बारे सूचना AITC २०२२-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६. रा.प.तृ.(प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिम २०७९।८० प्रयोजनार्थ जेष्ठताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना । AITC २०२२-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७. सूचना । AITC २०२२-०७-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८. प्रा.स. स्तर सेवाकालीन तालिममा सहभागी छनोट सम्बन्धी सूचना AITC २०२२-०७-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९. रा‍‍‍.प्र. द्वितीय अधिकृतस्तर सेवाकालिन तालिममा मनोनयन सम्बन्धी सूचना । AITC २०२२-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१०. रा‍‍‍.प्र. तृतीय अधिकृतस्तर सेवाकालिन तालिममा मनोनयन सम्बन्धी सूचना । AITC २०२२-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
११. सूचना AITC २०२२-०५-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१२. रा‍‍‍.प्र.तृ (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना । AITC २०२२-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. Procurement Notice_EOI aitc २०२२-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१४. सहभागीहरु फिर्ता पठाइएको बारे । AITC २०२२-०२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१५. दरभाउ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा AITC २०२२-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
१६. सहायकस्तर आधारभूत सेवाकालिन तालिम सञ्चालन बारे जरुरी सूचना । AITC २०२१-१२-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१७. तालिममा सहभागी पठाइदिने बारे । AITC २०२१-१२-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. स्कुटर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र तेस्रो पटक पुनः आव्हान AITC २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१९. सहायक स्तर सेवाकालीन तालिमको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना AITC २०२१-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२०. कृषि तथा पशुपन्छी डायरी र कृषि बिकास जर्नल छपाई सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना AITC २०२१-१२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२१. Veterinary Epidemiology तालिमको सूचना AITC २०२१-१२-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२२. रा.प.अन. द्वितीय (प्राविधिक) सेवाकालिन तालिमको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । AITC २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. सहायक स्तर सेवाकालीन तालिम बारे सूचना AITC २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२४. कृत्रिम गर्भाधान तालिम सम्बन्धी सूचना AITC २०२१-१२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. स्कुटर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र पुनः आव्हान AITC २०२१-११-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२६. स्कुटर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान aitc २०२१-१०-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२७. दरभाउपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना AITC २०२१-०९-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२८. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission 2078 AITC २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२९. रा.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना । AITC २०२१-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
३०. सूचना AITC २०२१-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
३१. रा.प.तृतीय अधिकृतस्तर सेवाकालीन तालिममा मनोनयन बारे सूचना । AITC २०२१-०७-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३२. वेविनार गोष्ठीमा सहभागीताको लागि Meeting ID र Pass cord सम्बन्धी सूचना । AITC २०२१-०७-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३३. आशयको सूचना AITC २०२१-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
३४. "आधारभूत सेवाकालीन तालिम सम्पन्न भइ सहभागी प्रशिक्षार्थी फिर्ता पठाइएको बारे।" AITC २०२१-०४-२३ सूचना हेर्नुहोस्
३५. दरभाउत्र आव्हान AITC २०२१-०४-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३६. शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान AITC २०२१-०४-२१ सूचना हेर्नुहोस्
३७. रा‍.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना AITC २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३८. Invitation for Quotations AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
३९. मिति २०७७/१२/१३ गते गरिएको बोलपत्र सूचना स‌ंशोधन गरिएको जानकारी गराईन्छ । AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
४०. बोलपत्र आव्हानको सूचना AITC २०२१-०३-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४१. "सहायक स्तर आधारभूत सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी जरूरी सूचना" AITC २०२१-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४२. आधारभूत सेवाकालिन तालिमको लागि स्वीकृत मनोनयन सूचि AITC २०२१-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
४३. कृषि सेवा अन्तर्गत रा.प.अन‌ं. प्रथम श्रेणी प्राविधिकहरुको सेवाकालिन तालिम प्रयोजनार्थ जेष्ठता सूचि सम्बन्धमा AITC २०२१-०२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४४. कृषि डायरी तथा प्रकाशनका सामाग्री वितरण हाललाई स्थगित गरिएको बारे महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
४५. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission AITC २०२०-०८-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४६. सहकर्मी समीक्षक (Peer Reviewer) को रोस्टरमा नाम दर्ता सम्बन्धमा AITC २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४७. किसान कल सेन्टर संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
४८. कृषि डायरीको तथ्याङ्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४९. इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
५०. कृषि डायरी २०७७ छपाई सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान Aitc २०२०-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५१. सञ्चार उपकरण खरीद सम्बन्धी सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-०७ सूचना हेर्नुहोस्
५२. कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन सम्बन्धी जानकारी AITC २०१९-११-०८ सूचना हेर्नुहोस्
५३. कृषि कार्यक्रम प्रशारण हुने समय तालिका Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५४. किसान कल सेन्टर सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५५. कृषि द्वैमासिक पत्रिका छपाई सम्बन्धि सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५६. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५७. सोध कार्य पेश गर्ने बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्

गुगल नक्सा